ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN


Retournering

         De goederen die besteld worden kunnen niet geretourneerd worden.

     

Aflevering
        
     De goederen worden geleverd af magazijn. De producten worden in een ongeschonden
      verpakking ter verzending aangeleverd. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor gebreken of
      vermissingen die op het traject naar de geadresseerde op kunnen treden. Indien een klant
      nadrukkelijk aangeeft de producten te willen verzekeren dan worden de producten verzekerd
      verstuurd tegen een meerprijs die wordt doorberekend aan de klant.

 

Oplevering

          De door ons vermelde levertijd geldt steeds “bij benadering”. Wij verplichten ons zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, maar wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de levertijd. Bij overschrijding van de levertijd met een periode korter dan een maand  zijn wij niet tot enige vergoeding verplicht nog heeft de afnemer het recht de overeenkomst te annuleren. Indien de levertijd met een periode van een maand of langer wordt overschreden is de afnemer gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Een levertijd gaat niet in, tenzij alle voor de oplevering of uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van ons. De levertijd gaat in op het moment dat de betaling ontvangen is.

Betaling

         Koop en verkoop. Elke koopovereenkomst geschiedt tegen vooruitbetaling op rekening. Indien een factuur gewenst is wordt deze met de goederen meegezonden.

Reclame

1.     Reclames, waaronder wordt verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van de geleverde goederen kunnen door de afnemer bij ons slechts geldend gemaakt worden door schriftelijke indiening binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen indien het gebrek uiterlijk zichtbaar is en bij verborgen gebreken binnen 14 dagen nadat het gebrek geconstateerd is of kon zijn. De reclame moet een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken bevatten. In geval van behang en randen dienen behangetiketten bijgevoegd te worden.


Betreffende producten die op de site aangeboden geldt het volgende:

Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor het gebruik te contoleren of het product geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt wordt.

Bij behang mogen maximaal 3 banen behang geplakt mogen zijn als hierin de fout geconstateerd had kunnen worden.
Fotobehang mag niet geplakt worden als hierin een fout geconstateerd had kunnen worden.

Het aanbrengen van de rollen houdt de aanvaarding van de goederen in.

Kleurafwijkingen, enerzijds tussen de verschillende productiepartijen en anderzijds tussen de fabricage en de voorbeelden in de boeken of op de site kunnen geen aanleiding geven tot klachten of weigering van de goederen.

 Aan berekeningen die door ons of het berekeningsprogramma uitgevoerd worden
 kunnen geen rechten worden ontleend.


Afwijkingen van maximaal 5 % zijn toegestaan in  zowel de lengte als breedte van behangrollen en randen. Een teveel of tekort aan het aantal rollen vanwege deze reden valt buiten  onze verantwoordelijkheid of die van de fabrikant.

2.        Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor geleverde goederen sluit elke reclame uit. Aan verkleuring van hout, textiel of vezelstoffen, welke uit technisch oogpunt gezien niet te voorkomen is of welke volgens handelsusance algemeen wordt toegelaten en aan ondergeschikte afwijkingen van andere aard kan de afnemer geen recht ontlenen op vervanging, herstel of schadevergoeding.

3.        Indien de afnemer met inachtneming van het bovenstaande gereclameerd heeft en de reclame terecht is, zijn wij  uitsluitend gehouden de goederen waarop de reclame betrekking heeft, voor rekening van ons te vervangen.

4.     Reclames schorten de betalingsverplichting van de afnemer slechts op, indien de reclame terecht is, met dien verstande dat deze opschorting alleen geldt:

a.       tot het bedrag, dat aan afnemer voor de goederen waarop de reclame betrekking heeft, in rekening is gebracht, en

b.       gedurende de periode tussen de datum, waarop de schriftelijke gemotiveerde reclame bij ons is ingediend en de datum van vervanging of herstel van de betreffende goederen, materialen of het uitgevoerde werk.
 

Eigendomsvoorbehoud

1.      Zolang de afnemer geen volledige betaling terzake van de overeenkomst aan de D.M.G.-winkelier heeft verricht, blijven de goederen en/ of materialen eigendom van de D.M.G.-winkelier. De afnemer is niet gerechtigd de geleverde goederen of materialen zoals bedoeld in de vorige zin aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te (doen) verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald. Ingeval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt zijn wij na aanmaning gerechtigd bovenbedoelde goederen terug te nemen, in welke geval de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden is, onverminderd het recht van ons op vergoeding van kosten, schaden en interessen.

Aansprakelijkheid

2.    Wij zijn bij de uitvoering van de overeenkomst nimmer tot enige schadevergoeding jegens de afnemer gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk neergelegd.

Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade als bijvoorbeeld persoonlijke ongevallen en/of beschadiging van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, bedrijfsstillegging- vertraging en/of stoornis, vertraging bij bouwstroom, schade aan het milieu of enige andere (bedrijf )schade uit welke hoofde of welke aard ook, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de bestuurders of leidinggevend personeel van de vandoorn-bv.
 

algemene voorwaarden

           *Met ons/wij wordt bedoeld de directie van de vandoorninterieur.nl

behang gordijnen zonwering interieurstickers vloerbedekking advies aan huis Van Doorn adresgegevens webwinkel